90,000,000 تومان
کارکرد 137000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 4 ماه
رنگ : سفید
تهران68,000,000 تومان
کارکرد 117000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس اتوماتیک
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : سفید
تهران

38,500,000 تومان
کارکرد 33900 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : نقره ای
فارس


75,000,000 تومان
کارکرد 118000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس اتوماتیک
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : خاکستری
البرز

70,000,000 تومان
کارکرد 43000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس اتوماتیک
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
تهران

47,500,000 تومان
کارکرد 164000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس اتوماتیک
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : نقره ای
تهران

62,000,000 تومان
کارکرد 165000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس اتوماتیک
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : نقره ای
یزد

62,500,000 تومان
کارکرد 135000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس اتوماتیک
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سفید
تهران

87,500,000 تومان
کارکرد 97740 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس اتوماتیک
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : سفید
تهران

26,800,000 تومان
کارکرد 257000 کیلومتر
گیربکس اتوماتیک
بیمه 11 ماه
رنگ : مشکی
تهران60,000,000 تومان
کارکرد 133000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس اتوماتیک
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : مشکی
تهران

58,000,000 تومان
کارکرد 1400000 کیلومتر
گیربکس اتوماتیک
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : بادمجانی
فارس


23,000,000 تومان
کارکرد 215 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : بژ
تهران


62,500,000 تومان
کارکرد 132000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس اتوماتیک
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
تهران

67,000,000 تومان
کارکرد 110000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس اتوماتیک
بیمه 6 ماه
رنگ : سفید
تهران


55,000,000 تومان
کارکرد 158000 کیلومتر
گیربکس اتوماتیک
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سفید
تهران


22,500,000 تومان
کارکرد 220000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 5 ماه
رنگ : سبز
اصفهان67,500,000 تومان
کارکرد 160000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس اتوماتیک
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : سفید
تهران

32,000,000 تومان
کارکرد 100000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
گیلان


20,000,000 تومان
کارکرد 1200000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
رنگ : مشکی
مازندراننمایشگاه آنلاین کارتل