16,000,000 تومان
کارکرد 153000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 2 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : بژ
آذربایجان شرقی


28,000,000 تومان
کارکرد 218000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سفید
تهران


32,000,000 تومان
کارکرد 130000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : نقره ای
تهران

16,500,000 تومان
کارکرد 248000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : قرمز
تهران

30,000,000 تومان
کارکرد 101000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سرمه ای
گیلان

13,500,000 تومان
کارکرد 248000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سرمه ای
تهران


36,000,000 تومان
کارکرد 99000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس اتوماتیک
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : نقره ای
البرز

24,000,000 تومان
کارکرد 169000 کیلومتر
رنگ : سرمه ای
فارس

33,000,000 تومان
کارکرد 160000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سفید
مازندران

35,000,000 تومان
کارکرد 180000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : سبز
تهران


35,000,000 تومان
کارکرد 114000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس اتوماتیک
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : نامشخص
تهران

26,000,000 تومان
کارکرد 140000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : مشکی
مازندران

30,000,000 تومان
کارکرد 95000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سفید
تهران

12,800,000 تومان
کارکرد 223000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : بژ
تهران

35,000,000 تومان
کارکرد 149000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس اتوماتیک
بیمه 1 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سفید
یزد

18,200,000 تومان
کارکرد 192000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 2 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : طوسی
البرز


32,000,000 تومان
کارکرد 140000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : بژ
قزوین

32,000,000 تومان
کارکرد 138000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : بژ
قزوین

40,000,000 تومان
کارکرد 98000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : طوسی
فارس

45,000,000 تومان
کارکرد 100000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : نارنجی
فارسصفحات


نمایشگاه آنلاین کارتل